1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi
BU KONGRE ATUDER, TÜRK KIZILAYI VE ACAT TARAFINDAN DÜZENLENMEKTİR.
ABSTRACT KABUL

Online abstract göndermek için tıklayınız.

ABSTRACT KABUL KURALLARI
1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi’nde bildiriler sözel veya poster şeklinde sunulacaktır. Yurt içinden gönderilecek bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bu bildirilerin sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) ve çalışmanın cerrahi uzmanlığının hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve uzmanlık alt alanını değiştirme hakkına sahiptir. Olgu sunumları sözel sunum olarak kabul edilmeyecektir.

Bilimsel, teknik ve görsel açıdan yeterli bulunan bildiriler sözel bildiri olarak kabul edilirse salonda konuşmacı tarafından, poster olarak kabul edilirse poster alanında kurulacak olan poster stantlarda sunulacaktır. 

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

 • Çalışma daha önce herhangi bir yerde sunulmuş ise, sunulduğu kongrenin ayrıntıları bildiri özetinin altında, makale olarak yayınlanmış ise yayınlanan derginin künyesi ayrı olarak belirtilmelidir.
 • Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Genel uygulama olarak; kıdemli asistanların veya yeni uzman olmuş (5 yıldan az süredir) meslektaşlarımızın, birinci yazar olarak yer aldıkları çalışmaların sunumunu yapması beklenmektedir. Ancak sözel sunum yapan araştırmacının yanı sıra o çalışma ile ilgili kıdemli bir uzmanın ve/veya öğretim üyesinin ve/veya eğiticinin de bulunması tercih edilmektedir.
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır.

Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermeli, Araştırma özetleri için:

 • Bildirinin Adı
 • Yazarlar ve Kurumları
 • Amaç
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
 • Tartışma ve Sonuç


Olgu sunumu özetleri için:

 • Bildirinin Adı
 • Yazarlar ve Kurumları
 • Amaç
 • lgunun özellikleri
 • Tartışma ve Sonuç

Video içeren bildiriler için:

 • Bildirinin Adı
 • Yazarlar ve Kurumları
 • Amaç
 • Videonun içeriğinin açıklaması (ameliyat tekniği vb.)
 • Tartışma ve Sonuç

Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın alt konu başlıklarından (uzmanlık alt alanı) hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
Olgu sunumlarında amaç özellikli ve az görülen olgular hakkında deneyimlerimizi paylaşmak ve farkındalığı arttırmak olmalıdır. Bu amaca hizmet etmeyen ve yapılandırılmış formata uymayan özetler kabul edilmeyecektir.

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
Özetlere tablo veya grafik eklenmemelidir.

Video içeren bildirilerde aşağıdaki bilgiler yazılı olacak ve bildiriye 5 dakikayı geçmeyen video eklenecektir. Amaç, içerik açıklaması, tartışma ve sonuç kısımları toplam 200 kelimeyi aşmayacaktır (video içermeyen bildiriler için 400 kelimeye kadar çıkılabilir). Videodaki hastanın görsel kaydı konusunda da onamının olması etik zorunluluktur.

 • Bildirinin Adı
 • Yazarlar ve Kurumları
 • Amaç
 • Videonun içeriğinin açıklaması
 • Tartışma ve Sonuç

Değerlendirme kurulu bildirinin alt konu başlığını değiştirebilir.
Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. Sunulmak üzere kabul edilen ancak sunul(a)mayan posterler "sunulmayan bildiriler" başlığı ile kongre bitiminde kongre ve dernek web sitelerinden ilan edilecektir.

Olgu sunumları ancak literatüre katkı sağlayacakları düşünülürse kabul edilebilecek ve ancak poster olarak sunulması mümkün olabilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 30 Eylül 2017'DİR.

Bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında (http://www.meadem17.com) bulunan E-MAIL adresine gönderilebilir. Faks, veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. Güvenlik sebebiyle, doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınarak, saklanmalıdır.

Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2007 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. Sözel sunumlar için belirlenen süre, 8 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 10 dakikadır. Bu süre kesinlikle aşılmamalıdır. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir. Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 30 Eylül 2017 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması zorunludur.

BİLDİRİ CD'Sİ / USB’Sİ
Bilimsel program içerisinde (sözel veya poster olarak) sunulmak üzere kabul edilen tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri özetleri CD veya USB’sinde yer alacaktır.

KABUL YAZISI
Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi ve Hakem Heyeti tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına Eylül 2017 ayı içerisinde bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten "kabul yazısı" gönderilecektir.